ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – VPV SUN SOLUTIONS BV
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die u (hierna de ‘koper’) plaatst bij VPV Sun Solutions BV, gevestigd te B-2390 Malle, Scherpenberg 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met KBO/BTW nummer BE0759.444.474 (hierna ‘VPV’), alsook op alle goederen en werken die VPV levert. Zij maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten die VPV uitreikt c.q. afsluit.
De algemene en bijzondere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.
De koper verklaart door het ondertekenen van de koopovereenkomst dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van VPV en dat hij deze heeft aanvaard.
Artikel 2
Alle offertes afgeleverd door VPV zijn slechts 30 dagen geldig. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw.
De overeenkomst wordt pas gesloten op het ogenblik dat beide partijen de offerte ondertekenen of de afspraken schriftelijk hebben vastgelegd of bevestigd. De koper geeft opdracht aan VPV tot het leveren van de in de offerte omschreven werken en/of goederen. Eventuele overige medegedeelde stukken zijn louter informatief en uitsluitend de ondertekende offerte bepaalt de verbintenissen van partijen. Wijzigingen aan een bestelling dienen steeds schriftelijk te worden aangevraagd en zijn slechts aanvaard na akkoord over eventuele prijswijzigingen.
Bestellingen door de koper zijn onherroepelijk. Indien de koper de overeenkomst annuleert, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van het totale bestelbedrag. Dit onverminderd het recht van VPV haar werkelijke schade te vorderen indien deze hoger is.
Artikel 3
Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal VPV een indicatieve leverdatum geven en wordt er een voorschot ten belope van 30% van het totale bedrag gefactureerd, tenzij anders werd bepaald in de overeenkomst. VPV zal haar prestaties pas aanvatten na betaling van het voorschot.
Na afloop van de werken wordt het saldo gefactureerd. Na ontvangst van het saldo volgt de keuring van de installatie door een erkende keuringsinstantie. VPV is gerechtigd gedeeltelijke betaling te vragen voor de levering van goederen en werken in verhouding tot de uitvoering ervan.
Facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van VPV, binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
Ontvangen betalingen worden desgevallend eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen of facturen waarvoor een betalingstermijn werd verleend, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is VPV tevens, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning en onverminderd haar recht op hierna volgende schadevergoeding, de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen. Bij zulke verbreking of ontbinding van de overeenkomst is ongeacht de betalingsverplichting voor gedane leveringen of werken de verschuldigde schadevergoeding wegens winstderving forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 30% van de in overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd bewijs van hogere schade.
Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand, tot de dag der gehele betaling.
Eventuele toegestane kortingen vervallen in geval van laattijdige betaling. De koper zal daarenboven bij wijze van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de factuur moeten betalen, met een minimum van 150 €, onverminderd verdere invorderings- en gerechtskosten.

VPV heeft het recht om bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de koper, zoals onder meer bij wanbetaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, in geval de koper een collectieve schuldenregeling aanvraagt, op ieder ogenblik zowel vóór, gedurende of na de uitvoering van de overeenkomst een waarborg te eisen van de koper of om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen.
Artikel 4
VPV blijft eigenaar van de goederen tot het moment van de volledige betaling ervan.
Zolang VPV volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de koper aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren Hij is ervoor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s.
Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf de levering van de goederen.
Artikel 5
De initiële leverings- en installatiedatum is indicatief en wordt na het sluiten van de overeenkomst in onderling overleg ingepland. Een loutere vertraging van maximaal 30 werkdagen op de overeengekomen leverings- en installatiedatum, kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
Bij gebreke aan levering door VPV binnen 1 maand na het verstrijken van de ingeplande leveringstermijn heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 % van het in de overeenkomst opgenomen bedrag na en mits daartoe schriftelijk de VPV in gebreke te hebben gesteld en dit voorafgaand aan
de installatie.
De vorige paragraaf geldt evenwel niet indien VPV omwille van een oorzaak onafhankelijk van haar wil of als gevolg van overmacht zich in de onmogelijkheid bevindt om de vooropgestelde uitvoerings- of leveringstermijn te respecteren, mits zij de koper hiervan tijdig verwittigt binnen een redelijke termijn na kennisname van deze omstandigheden. In voorkomend geval kan VPV mits een eenvoudige schriftelijk verklaring de termijn om tot installatie over te gaan verlengen met de periode die nodig is om de overmacht te verhelpen.
Artikel 6
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en/of die onvermijdbaar zijn en/of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht en/of kunnen aanleiding geven tot meerwerken aan meerprijs.
Is onder andere niet in de prijs begrepen :
Het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen;
Het herstellen van losgekomen pleisterwerk indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de werkzaamheden.
De aanvaarding van bestellingen of het aangaan van overeenkomsten door VPV gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen redelijkerwijze beschikbaar of voorradig zijn.
De koper aanvaardt dat de bestelde goederen (o.a. het type paneel en omvormer) kunnen wijzigen in functie van het voorradig zijn en dat VPV het recht heeft om desgevallend alternatieve goederen te leveren waarvan de specificaties licht kunnen afwijken, zolang het overeengekomen totale vermogen niet negatief wordt beïnvloed. De koper aanvaardt dat dit een evenredige prijsverhoging tot gevolg kan hebben die in ieder geval beperkt zal zijn tot 20%.

Offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijzen van materialen, grondstoffen, energie, transport, enz. Indien deze substantiële en objectief aantoonbare wijzigingen ondergaan, behoudt VPV zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.
Artikel 7
De installatie wordt door VPV geleverd en geplaatst volgens de regels van de kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en de geldende technische en regelgevende voorschriften.
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het naleven van de stedenbouwkundige voorschriften en het verkrijgen van de nodige vergunningen, alsook voor eventuele resulterende schade en boetes.
De VPV behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen keuze, waarvoor VPV verantwoordelijk blijft.
De koper is ten aanzien van de VPV verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de installatie. Hieronder dient onder meer te worden verstaan: de goede staat van het onroerend goed garanderen, het personeel van VPV (of haar onderaannemers) de toegang tot de plaats van opstelling verschaffen, ter beschikking stelling van stroom en water noodzakelijk voor de installatie van de goederen, vrijmaken van de ruimtes, enz.
VPV is niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte voorzienbare schade aan de woning, evenmin voor eventuele overlast die veroorzaakt wordt door de installatie van de goederen, behalve in geval van zware of opzettelijke fout. Voor zoveel als nodig verklaart de koper de VPV hiertoe opzichtens derden te vrijwaren.
Er dienen te allen tijde reserve dakpannen aanwezig te zijn. Er kan namelijk niet uitgesloten worden dat er dakpannen gebroken kunnen worden tijdens de plaatsing van een zonnepaneleninstallatie, en deze meteen vervangen moeten kunnen worden. Indien er geen reservepannen aanwezig zijn, kan VPV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lekken ten gevolge van gebarsten pannen.
Artikel 8
Klachten of protesten inzake de geleverde goederen of werken of de facturatie dienen, op straffe van verval, schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen de 10 werkdagen na de levering resp. factuurdatum en dienen de datum en de referenties te vermelden.
De zichtbare gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kon vaststellen, moeten per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 10 werkdagen na levering, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard. De verborgen gebreken dienen binnen de 10 werkdagen na het ontdekken ervan op dezelfde wijze te worden gemeld, op straffe van verval.
Ten aanzien van de koper die handelt in de hoedanigheid van consument, voorziet VPV in de wettelijke garantietermijn van twee jaar na de levering voor gebreken aan overeenstemming. De waarborg van VPV is beperkt tot, naar keuze van VPV, het herstel of de vervanging van de goederen voor gebreken aan overeenstemming die bestaan op het ogenblik van de levering of zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar en voor zover op straffe van verval de koper-consument het gebrek bij aangetekend schrijven op duidelijke wijze en binnen de twee maanden na de vaststelling ervan heeft gemeld.
Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de goederen worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking, het rendement en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren. De weergegeven opbrengstwaarden zijn geschatte waarden onderhevig aan diverse externe factoren, zodat de geleverde installatie afwijkingen kan vertonen.

De waarborg m.b.t de geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrektewaarborgregeling, die door VPV tezamen met de goederen wordt verstrekt en aldus door de koper gekend is.
De waarborg dekt evenwel niet:
– Het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de goederen en materialen
– De schade veroorzaakt door overmacht
– Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde
– Vorst- of vochtschade
– Aanpassingen door de klant
– Degradaties in kleuren, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.
De aansprakelijkheid van VPV is beperkt tot de kosteloze herstelling of vervanging van de goederen en in ieder geval tot de overeengekomen prijs van geleverde of geplaatste goederen. Elke indirecte of gevolgschade, zoals o.a. winstderving, rendementsverlies, e.d.m., wordt uitgesloten van vergoeding.
VPV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gewijzigde fiscaliteit, subsidieregelingen of andere wet- of regelgeving die een negatieve impact zou hebben op de geleverde goederen of hun rendement.
Artikel 9
VPV is verantwoordelijk voor de verwerking van de door de koper in het kader van de overeenkomst verstrekt persoonsgegevens. VPV verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen en beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de AVG) en conform haar Privacybeleid dat beschikbaar is op haar website. Indien VPV in opdracht van de koper persoonsgegevens zou verwerken, zullen partijen hiertoe een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst afsluiten.
Artikel 10
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van VPV en zijn beschermd door intellectuele rechten waaronder het auteursrecht. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet voor andere doeleinden gebruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is
aansprakelijk voor elk eventueel misbruik ervan. Op eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
Artikel 11
De koper zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de VPV.
Indien één van onderhavige bepalingen vooralsnog definitief onafdwingbaar of nietig zouden worden verklaard doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en wordt de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepaling of de interpretatie ervan vervangen door die bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde of dichtsbijstaande doch wettelijk aanvaardbare effect bereikt als de onafdwingbare en/of nietige bepaling.
Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daaruit voorvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen gebracht worden.