Privacybeleid

Privacybeleid

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
• “Wij”, “ons”, “onze” of “VPV” betekent VPV Sun Solutions bv, gevestigd te B-2390 Malle,
Scherpenberg 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met KBO/BTW nummer
BE0759.444.474. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft
de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website
(https://vpvsunsolutions.be/) en/of in het kader van onze dienstverlening.
• Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw persoonsgegevens zullen wij enkel verzamelen,
bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig toepasselijke Belgische en Europese
privacywet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Vandaar hebben wij dit Privacybeleid ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende
de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u
met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u
dan ook om dit Privacybeleid door te nemen.
• Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of de
verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met
artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons per brief gericht aan voormeld adres of per e-
mail gericht aan contact@vpvsunsolutions.be.
• Indien wij in opdracht van een klant persoonsgegevens verwerken, zullen wij hiertoe een
afzonderlijke verwerkingsovereenkomst afsluiten met de klant.
2. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden enkel verzameld en verwerkt op de volgende
wijzen en voor de volgende doeleinden:
o Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw
persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-
mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en
het verstrekken van informatie betreffende evenementen e.d.m.
o Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze
nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen,
e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.

o Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het beheren van de website en om uw
gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid,
beschikbaarheid, performance en gezondheid van onze website.
o Wij verwerken uw persoonsgegevens naar aanleiding en ter uitvoering van de overeenkomst
die wij met u afsluiten.
o Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de
toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het verdedigen tegen juridische
aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen
op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
o Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd
volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer. Dit is informatie die
rechtstreeks door u verstrekt wordt.
o Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-
mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
o Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze
website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating
system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de
timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons
helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval
dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk
persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder dit Privacybeleid. Deze informatie wordt
automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
o Wij verwerken ook eventuele andere gegevens die u ons verstrekt via de website en/of naar
aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst (bvb. adresgegevens, bankgegevens, e.d.m.).
De rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn:
o Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele
afspraken tussen partijen.
o Toestemming: VPV heeft ondubbelzinnige en expliciete toestemming verkregen van de
persoon. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben
op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
o Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen, met name de belofte tot de beste klantervaring. (bv. het aanbieden van
nieuwe producten).
3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek
doeleinde te behartigen. Omdat het evenwel niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te
duiden, zal de periode als volgt worden beslist:
o De periode is afhankelijk van welke producten of diensten VPV levert. Deze worden
contractueel bepaald.

o Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van
persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens
verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de
toekomst toe te respecteren, bijhouden.
o Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te
verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
4. Uw rechten als individu
• Indien u één van uw onderstaande rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk
verzoek in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid, met een kopie van uw
identiteitskaart. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van
één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de
onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn
wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan
in kennis stellen. Na afhandeling van uw verzoek wordt de kopie van uw identiteitskaart vernietigd.
• Recht op inzage: In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op
toegang tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw
persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op
de rechten en vrijheden van anderen.
• Recht op verbetering: Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig
zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken –
rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
• Recht op gegevensverwijdering / vergetelheid: in bepaalde gevallen heeft u het recht om –
zonder onredelijke vertraging – verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, behalve
wanneer er een wettige uitsluitingsreden bestaat.
• Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen kunt u de beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen
door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt).
Hierop kunnen evenwel bepaalde wettelijke uitzonderingen bestaan.
• Recht op overdraagbaarheid: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw
toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om
uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.
Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden
van anderen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is,
rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.
• Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie
verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
doch dit recht is onderhevig aan bepaalde wettelijke voorwaarden en uitzonderingen. Wanneer uw
persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een
aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos
bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze
betrekking heeft op de direct marketing.

• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent
dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving
inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België kunt u een klacht indienen
bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be),
https://privacycommission.be/burger/acties/contact.
5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
• Om onze website aan te bieden en/of onze diensten te verlenen, werken wij met
dienstverleners en leveranciers om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan.
• Het is mogelijk dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden.
In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw
persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere
natuurlijke persoon te beschermen.
• Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken
naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media
kanalen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn). Indien op u dergelijke link
klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen,
zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
• Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In
dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Te uwer informatie sommen we
hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
o Facebook: http://facebook.com/about/privacy ;
o Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 ;
o LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy ;
6. Doorgifte van persoonsgegevens
• Er gebeurt in principe geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese
Economische Ruimte.
• Wij verzekeren dat een wanneer een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land
alsnog nodig zou zijn, bijvoorbeeld in het kader van de overeenkomst, deze zal gebeuren met
inachtneming van de wettelijk vereiste garanties. U gaat akkoord met dergelijke doorgifte van
persoonsgegevens naar een derde land.
7. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen bepaalde persoonsgegevens van u
automatisch worden verzameld, zoals vermeld in artikel 2. Voor verdere informatie verwijzen wij u
door naar ons Cookiebeleid [hyperlink].
8. Aanpassingen aan ons Privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid. Wij brengen u op de
hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en vragen uw toestemming als dat nodig is. De
meest recente versie van ons Privacybeleid kan altijd geconsulteerd worden op de website.